Co trzeba umieć na maturę podstawową 2024 z języka angielskiego?

 

Szukasz przygotowania do egzaminu?

Tutaj przeczytasz więcej o powtórzeniu, które przygotowałem.

Natomiast tutaj można dowiedzieć się wiedzieć o kursie na rok szkolny 2023/2024.

 

Tutaj znajdziesz WSZYSTKIE egzaminy z ubiegłych lat do pobrania.

Natomiast tutaj znajdziesz omówienie wszystkich trudniejszych zagadnień, o których mowa poniżej. 

 

ZACZYNAJMY! 

Co trzeba umieć na egzamin ósmoklasisty 2024 z języka angielskiego? Zakres materiału. 

W wytycznych CKE dotyczących testu ósmoklasisty 2024, które znajdziemy tutaj znalazły się następujące informacje, z którymi możecie zapoznać się poniżej. Materiału jest dużo, gdyż sprawdza on wiedzę z całej szkoły podstawowej. Udanej lektury!

 

Co trzeba umieć na egzamin ósmoklasisty. Wymagania jeśli chodzi o CZASOWNIKI

 

1. Bezokolicznik i formy osobowe,

to cook, cooks

Jest to informacja istotna w przypadku używania czasu present simple. Tam korzystamy właśnie z bezokolicznika oraz dla osób “he“, “she“,”it” dodajemy “-s” na końcu czasownika. To “-s” w przypadku pytań i przeczeń modyfikuje nam “do” i zmienia je w “does“.

2. Czasowniki posiłkowe,

be, do, have.

Są to słowa kłopotliwe na początku nauki, gdyż same w sobie nie niosą żadnego znaczenia. Pozwalają natomiast mówiącemu przekazać informację dotyczącą w jaki sposób należy daną myśl interpretować. Podajmy kilka przykładów, aby lepiej to zobrazować:

What do you do in the evenings? ->

Zaznaczone do to właśnie czasownik posiłkowy. Przekazuje tylko informacje dotyczącą tego, że dane zdanie jest w czasie present simple, więc interpretujemy je jako coś co robimy “ogólnie, generalnie, regularnie”.

What did you do yesterday?->

Zaznaczone did też jest czasownikiem posiłkowym i przekazuje rozmówcy, że chodzi o interpretację zdania w czasie past simple, czyli coś co robiliśmy w przeszłości, co nie ma wpływu na teraźniejszość i w kontraście do past continuous, sugeruje że czynność nie trwała przez dłuższy okres czasu.

Wszystko co musisz wiedzieć o czasownikach posiłkowych, znajdziesz tutaj.

 

 

3. Czasowniki modalne:

can

Can you help him? I can speak German. I can’t run. I can’t see you.

could

Could you run more quickly? I couldn’t help my mom with the dinner.

may

May I speak to John? It may be too late to go to the cinema.

must

I must run 10km today. You mustn’t smoke inside of the classroom. It must be Bob.

should

You shouldn’t drive a car quickly. Where should I go?

will

I’ll clean up later. The plane will be late.

Czasowniki modalne charakteryzują się tym, że bezpośrednio po nich czasownik nie przyjmuje ani formy z “to” ani formy z “ing”. Aby to lepiej zobrazować, proszę spojrzeć na następujące przykłady.

I want to eat dinner. I hate swimming. I can dance.

 

Wszystko co musisz wiedzieć o czasownikach modalnych znajdziesz tutaj.

4. Tryb rozkazujący:

Get here! Don’t touch me!

5. Czasowniki regularne i nieregularne,

play – played – played

go – went – gone

Jeśli chodzi o tabelę czasówników, to można się z nią zapoznać tutaj. Wyszczególnia ona również poziom zaawansowania dla każdego z czasowników. Warto zauważyć, że egzamin ósmoklasisty sprawdza wiedzę na poziomie A2+/B1.

Wszystko co musisz wiedzieć o czasownikach regularnych i nieregularnych znajdziesz tutaj

6. Imiesłów czynny i bierny, np. speaking, spoken

Jest to dużo cięższe zagadnienie w teorii niż w praktyce. Chodzi o następującą sytuację.

The man writing on the board is our teacher -> Imiesłów czynny.

The word written on the board is “silence”-> Imiesłów bierny.

Mężczyzna piszący, słowo napisane.

 

Wszystko co musisz wiedzieć o imiesłowach czynnych i biernych znajdziesz tutaj.

7. Czasowniki wyrażające stany

“I want to be a dancer.”

“I believe you are not right.”

oraz czynności,

She is singing. I am visiting my doctor tomorrow.

 

Wszystko co musisz wiedzieć o czasownikach wyrażających stany znajdziesz tutaj.

 

8. Czasowniki złożone (phrasal verbs)

get off, break up, look after, look for

Jest to jedno z trudniejszych zagadanień, które wymaga sporo czasu, aby się ich wszystkich nauczyć. Dzieje się tak, gdyż nie ma w nich żadnej logiki. Do egzaminu nie trzeba się jednak zbyt wielu z nich uczyć. Taką krótką listę można zobaczyć tutaj.

Wszystko co musisz wiedzieć o czasownikach złożonych znajdziesz tutaj.

Jakie czasy należy umieć na egzamin ósmoklasisty 2024? Zakres materiału.

• Czas Present Simple

She rarely goes to sleep late. The airplane leaves the airport at six.

 

Wszystko co musisz wiedzieć o Present Simple znajdziesz tutaj.

• Czas Present Continuous

She is playing football in the garden at the moment. We are going to the theatre on Friday.

 

Wszystko co musisz wiedzieć o Present Continuous znajdziesz tutaj.

• Czas Present Perfect

I’ve just seen my girlfriend. She hasn’t talked with me since May.

 

Wszystko co musisz wiedzieć o Present Perfect znajdziesz tutaj.

• Czas Past Simple

Columbus discovered America in 1492. I talked with him three days ago.

 

Wszystko co musisz wiedzieć o Past Simple znajdziesz tutaj.

• Czas Past Continuous

We were playing football at ten o’clock last night.

Wszystko co musisz wiedzieć o Past Continuous znajdziesz tutaj.

• Czas Future Simple

I will visit you tomorrow. I think that he will win the match on Saturday.

 

Wszystko co musisz wiedzieć o Future Simple znajdziesz tutaj.

Konstrukcja „be going to”

I’m going to give a party on Sunday.

 

Wszystko co musisz wiedzieć o “be going to” znajdziesz tutaj.

Konstrukcja „have to”

He has to clean his room. I don’t have to play basketball in the evenings.

 

Wszystko co musisz wiedzieć o “have to” znajdziesz tutaj.

Konstrukcja „would like to”

I would like to eat some more icecream.

 

Wszystko co musisz wiedzieć o would like to znajdziesz tutaj.

Co trzeba umieć na egzamin ósmoklasisty.  Wymagania jeśli chodzi o SKŁADNIĘ

1. Zdania twierdzące, przeczące i pytające w czasach:

Present Simple, Present Continuous, Present Perfect, Past Simple, Past Continuous, Future Simple

2. Zdania z podmiotem “it”

It snowed heavily yesterday.

3. Zdania z podmiotem “there”

There is a new cinema in King Street. There was sun in the sky. There will be thrity people at the concert.

4. Zdania z dwoma dopełnieniami

Two days ago I bought my grandpa a nice gift.

5. Zdania w stronie biernej

Present Simple, Past Simple, Future Simple, np. My bag was stolen last weekend.

6. Zdania współrzędnie złożone

My brother was playing basketball and I was watching TV.

7. Zdania podrzędnie złożone

– przydawkowe, The woman who lives next door is a famous singer.

• okolicznikowe

– celu, np. I went there to give him this letter.

– czasu, np. The phone rang when we were dancing.

– miejsca, np. She was standing where I had left him.

– przyczyny, np. She is sad because she didn’t win the prize.

– skutku, np. I was disappointed so I went straight to the kitchen.

– warunku (typu 0, I), When it is cold, we drink more hot things. If we lose the game, we will have to cancel the party.

8. Konstrukcje bezokolicznikowe i gerundialne

I’m very sad to see you. I like walking but my friends prefer running. I’m bad at swimming.

 

Wszystko co musisz wiedzieć o konstrukcjach bezokolicznikowych i gerundialnych znajdziesz tutaj.

9. Zdania wykrzyknikowe

What an ugly room!

Co trzeba umieć na egzamin ósmoklasisty. Zakres materiału – RZECZOWNIKI

1. Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne

a horse, pasta, information, money, news

 

Wszystko co musisz wiedzieć o rzeczownikach policzalnych i niepoliczalnych znajdziesz tutaj.

2. Liczba mnoga regularna i nieregularna

a elephant – elephants, a man – men

3. Forma dzierżawcza

the doctor’s office, the colour of her nails

4. Rzeczowniki złożone

a washing machine, headache, brother-in-law

Co trzeba umieć na egzamin ósmoklasisty. Wymagania jeśli chodzi o PRZYMIOTNIKI

1. Stopniowanie regularne i nieregularne używane do porównań w stopniu równym, wyższym i najwyższym

big – bigger – the biggest

expensive – more expensive – the most expensive

good – better – the best

She is as tall as her father.

 

Wszystko co musisz wiedzieć o stopniowaniu przymiotników znajdziesz tutaj.

2. Użycie so, such, how i what z przymiotnikami

She is such a nice girl. He is such a rich man. What a nice girl! What a rich man!

She is so nice. He is so rich. How nice! How rich!

 

Wszystko co musisz wiedzieć o użyciu so, such, how i what znajdziesz tutaj.

3. Przymiotniki dzierżawcze

my, his, our

Co trzeba umieć na egzamin ósmoklasisty. Zakres materiału – PRZYSŁÓWKI

1. Stopniowanie regularne i nieregularne

elegantly – more elegantly – the most elegantly,

badly – worse – the worst

2. Przysłówki too i enough

(not) sweet enough, too large, hot enough, too expensive

 

Wszystko co musisz wiedzieć o użyciu “too i enough” znajdziesz tutaj.

3. Miejsce przysłówka w zdaniu

She often goes to the theatre. We are always late. Do it more slowly!

Co trzeba umieć na egzamin ósmoklasisty. Wymagania jeśli chodzi o PRZEDIMKI

1. Przedimek nieokreślony

a dog, an egg

2. Przedimek określony

the moon, the UK

3. Przedimek zerowy

breakfast

Co trzeba umieć na egzamin ósmoklasisty – ZAIMKI

1. Zaimki osobowe w formie podmiotu

I, we i w formie dopełnienia, np. me, them

2. Zaimki dzierżawcze

mine, his, hers, yours, ours

3. Zaimki zwrotne

myself, yourself, ourselves, himself

4. Zaimki wskazujące

this, that, these, those

5. Zaimki pytające

who, what, which

6. Zaimki względne

who, which, that

7. Zaimki nieokreślone

some, any, much, many, no, (a) few, (a) little, other, another, somebody, anything

8. Zaimek bezosobowy

you

9. Zaimki one / ones

I will take the green one / ones.

Co trzeba umieć na egzamin ósmoklasisty. Zakres materiału – PRZYIMKI

1. Przyimki określające miejsce, kierunek, odległość

in London, to school

2. Przyimki określające czas

on Monday, in July, at night

 

Wszystko co musisz wiedzieć o Przyimkach określających czas znajdziesz tutaj.

3. Przyimki sposobu

by bus, with a pen

4. Przyimki po niektórych czasownikach i przymiotnikach

think of, interested in

 

Co trzeba umieć na egzamin ósmoklasisty – SPÓJNIKI

and, or, because, if, while, before, so

Co trzeba umieć na egzamin ósmoklasisty – LICZEBNIKI

1. Liczebniki główne

two, a hundred

2. Liczebniki porządkowe

the second, the twenty-fourth

Co trzeba umieć na egzamin ósmoklasisty. Wymagania jeśli chodzi o SŁOWNICTWO

W wytycznych do egzaminu ósmoklasisty 2023 znalazły się następujące informacje dotyczące zakresu słownictwa oraz tematów, z których wiedza jest sprawdzana:

1) człowiek (np. dane personalne, wygląd zewnętrzny, cechy charakteru, rzeczy

osobiste, uczucia i emocje, umiejętności i zainteresowania);

2) miejsce zamieszkania (np. dom i jego okolica, pomieszczenia i wyposażenie domu,

prace domowe);

3) edukacja (np. szkoła i jej pomieszczenia, przedmioty nauczania, uczenie się, przybory

szkolne, życie szkoły, zajęcia pozalekcyjne);

4) praca (np. popularne zawody i związane z nimi czynności i obowiązki, miejsce pracy);

5) życie prywatne (np. rodzina, znajomi i przyjaciele, czynności życia codziennego,

określanie czasu, formy spędzania czasu wolnego, święta i uroczystości, problemy);

6) żywienie (np. artykuły spożywcze, posiłki i ich przygotowywanie, lokale

gastronomiczne);

7) zakupy i usługi (np. rodzaje sklepów, towary i ich cechy, sprzedawanie i kupowanie,

wymiana i zwrot towaru, promocje, korzystanie z usług);

8) podróżowanie i turystyka (np. środki transportu i korzystanie z nich, orientacja

w terenie, baza noclegowa, wycieczki, zwiedzanie);

9) kultura (np. uczestnictwo w kulturze, tradycje i zwyczaje, media);

10) sport (np. dyscypliny sportu, sprzęt sportowy, obiekty sportowe, imprezy sportowe,

uprawianie sportu);

11) zdrowie (np. tryb życia, samopoczucie, choroby, ich objawy i leczenie);

12) nauka i technika (np. wynalazki, korzystanie z podstawowych urządzeń technicznych

i technologii informacyjno-komunikacyjnych);

13) świat przyrody (np. pogoda, pory roku, rośliny i zwierzęta, krajobraz, ochrona

środowiska naturalnego).

Tutaj znajdziesz zestaw w aplikacji Quizlet, który pomoże Ci w powtórzeniu kluczowego słownictwa. Dostęp do zestawu jest w pełni darmowy.

Przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty z angielskiego 2023. Jak dobrze zdać egzamin ósmoklasisty?

Egzamin ósmoklasisty z języka angielskiego składa się z 14 zadań. Przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty powinno opierać się na przećwiczeniu wszystkich możliwych zadań. Egzamin składa się z kilku części. Jeśli potrzebujesz powtórzenia do egzaminu, to przygotowałem kurs wideo, o którym możesz przeczytać więcej tutaj.

Rozumienie ze słuchu

Zadania 1-4 są zadaniami sprawdzającymi rozumienie z słuchu. Każde z nagrań puszczane jest dwukrotnie.

Zadanie 1 (na 5 pkt) zawiera 5 przykładów i są to tak zwane „słuchanki” z wyborem jednej z trzech prawidłowych odpowiedzi (A, B, C). Jest to najłatwiejsze z zadań słuchowych, gdyż w porównaniu do kolejnych zadań wystarczy nam bardzo ogólne zrozumienie, aby udzielić poprawnej odpowiedzi.

Zadanie 2 (4 pkt) zawiera 4 przykłady. Usłyszymy w nim 4 różne osoby i musimy dopasować prawdziwe dla nich stwierdzenie. Warto tutaj eliminować sobie warianty, które nam nie pasują, aby łatwiej było nam udzielić poprawnej odpowiedzi.

Zadanie 3 (4 pkt) zawiera fragment tekstu, w który wstawione zostały luki. Luki należy uzupełnić jednym – dwoma wyrazami. Jest to prawdopodobnie najtrudniejsze ze wszystkich zadań słuchowych, gdyż musimy po pierwsze dobrze zrozumieć cały kontekst, a po drugie wpisać brakującą treść.

Zadanie 4 (4 pkt) zawiera 4 krótkie wypowiedzi (wszystkie 4 trwają łącznie ok 25 sekund), do których należy dobrać właściwą reakcję. Jedna wypowiedź została podana dodatkowo. Jest to zadanie, podczas którego należy być czujnym, ale nie powinno sprawić większych trudności. Jak widać, do uzyskania z części słuchowej jest łącznie 17 punktów. Najlepszym sposobem przygotowania do tej części egzaminu jest odsłuchanie możliwie największej ilości zadań testowych. Wszystkie arkusze znajdziesz tutaj. W tym samym miejscu znajdziesz też linki do nagrań na Youtube.

Czytanie ze zrozumieniem

Zadanie 5 (4 pkt) zawiera 4 zdania, w których musimy dobrać odpowiednią reakcję, jak np. „Babcia prosi Cię o pójście do apteki. Jak wyrazisz zgodę?” Jest to jedno z najprostszych zadań i nie powinno sprawiać większych problemów.

Zadanie 6 (3 pkt) jest jednym z najtrudniejszych zadań w całym egzaminie. W 3 luki należy wpisać brakujący fragment wypowiedzi, a każdą lukę należy uzupełnić maksymalnie 4 wyrazami. Słabi / średni uczniowie tracą tutaj od 1 do 3 punktów, a Ci chcący napisać egzamin na wynik jak najbliższy 100% powinni rozwiązać maksymalnie dużą liczbę tego typu zadań. W moim kursie wideo znajdziesz wszystkie dostępne “zadania 6” wraz z odpowiedziami na nie.

Zadanie 7 (4 pkt) jest początkiem części egzaminu poświęconej czytaniu ze zrozumieniem. Dostaniemy tutaj 4 krótkie teksty i do każdego z nich pytanie i odpowiedzi A, B, C. Zadanie 7 nie jest specjalnie trudne.

Zadanie 8 (4 pkt) jest jednym z trudniejszych zadań tej części egzaminu. W tekście znajdziemy 4 luki i należy wstawić brakujące, całe zdania znajdujące się pod tekstem. Rozwiązując to zadanie warto zacząć od przeczytania całych zdań, aby wiedzieć co gdzie można wstawić. Następnie po zapoznaniu się ze zdaniami poniżej, należy zacząć czytać tekst i kolejno dla każdej luki, spróbować wstawić każde ze zdań poniżej i drogą eliminacji dojść do prawidłowego rozwiązania zadania.

Zadanie 9 (4 pkt) to zadanie ma zmienną formę. Zawsze dotyczy czytania ze zrozumieniem, jednakże jego forma bywa różna. Czasem należy przyporządkować jedną z trzech podanych wypowiedzi do 4 stwierdzeń poniżej (jedna z wypowiedzi pasuje zawsze do dwóch stwierdzeń). Czasem trzeba znaleźć w tekście odpowiedź na zadane nam pytanie.

Znajomość środków gramatycznych

Zadanie 10 (3 pkt) to zadanie, w którym sprawdzone zostaną nasze umiejętności tłumaczenia. Dostaniemy krótki fragment tekstu do przeczytania, a następnie wypowiedź pomiędzy dwiema osobami w języku polskim, w której znajdą się 3 luki. Luki te należy uzupełnić w języku polskim na podstawie tekstu, który przeczytamy w języku angielskim.

Zadanie 11 – 13 (kolejno 3-4-4 pkt) są zadaniami poświęconymi stricte gramatyce. Jakkolwiek zadania 11 i 12 rozwiązujemy wybierając jeden z danych nam wariantów, więc czasem może udać nam się „strzelić” poprawną odpowiedź, to zadanie 13 jest zdecydowanie najtrudniejszym zadaniem na całym egzaminie. Polega na przepisaniu zdania powyżej, tak aby za pomocą danego nam jednego słowa kluczowego, zdanie napisane przez nas miało takie samo znaczenie, jak to dane nam przez autorów testu. Wymaga to nie lada umiejętności i to tutaj większość ze zdających egzamin traci swoje cenne punkty.

Wypowiedź pisemna

Zadanie 14 (10 pkt) jest wypowiedzią pisemną na 50-120 wyrazów. W puli są następujące wypowiedzi pisemne: -list /e-mail/ wiadomość -zaproszenie -ogłoszenie -wpis na bloga -notatka -historyjka Chociaż w praktyce prawie zawsze jest to list/e-mail/wiadomość i prawdopodobnie w tym roku będzie tak samo. Więcej o pisaniu wypracowań na egzaminie znajdziesz tutaj.

 

Opinie kursantów

Agata Witanowska
Agata Witanowska
2023-06-06
Polecam wszystkim zajęcia przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty prowadzone przez Pana Bartka. Lekcje są perfekcyjnie przygotowane i odbywają się w bardzo miłej atmosferze. Pan Bartek z ogromną cierpliwością tłumaczy wszystkie zagadnienia. Syn napisał egzamin znacznie powyżej naszych oczekiwań z początku roku szkolnego. W mojej opinii rewelacja!
Agnieszka Stankiewicz
Agnieszka Stankiewicz
2022-08-13
Pan Bartłomiej jest najlepszym nauczycielem języka angielskiego jakiego można sobie wyobrazić. Lekcje prowadzone są rewelacyjnie. Zawsze na czas, solidny, bardzo dobrze przygotowany do zajęć. Fajne poczucie humoru, luz i pozytywna energia a jednocześnie wymagający, konsekwentny i baaardzo cierpliwy. Lekcje są ciekawe, cały czas coś się na nich dzieje. Postępy w języku nieporównywalnie lepsze niż w nauczaniu w szkole. Polecam z całego serca.
Alicja Kowalska
Alicja Kowalska
2022-07-09
Bardzo dobry nauczyciel. Przygotował córkę do egzaminu 8 klasisty, który to egzamin z j. angielskiego poszedł jej najlepiej. Potrafi nauczyć, zmotywować i egzekwować wiedzę. Córka lubiła te lekcje, pracowała nad zadaniami z przyjemnością. Mam nadzieję ,że będziemy kontynuowali naukę z tą szkołą dalej.
Dominika Pawluk
Dominika Pawluk
2022-07-08
Mój syn, Jasiek (13 lat) uczy się z panem Bartkiem już drugi rok. Poza miłą atmosferą zajęć, najbardziej docenia to, że dzięki tym lekcjom przełamał barierę mówienia. Zajęcia są angażujące, dobrze zaplanowane i dopasowane do potrzeb. W przyszłym roku egzamin ósmoklasisty, ale myślę, że stresu nie będzie, ponieważ już teraz próbne zdawał na ponad 90%. Polecamy bardzo mocno zajęcia z Angielskim Ninja! Dominika i Jasiek.
Kami Polska
Kami Polska
2022-07-07
Pan Bartłomiej w nauczaniu języka angielskiego wykazał się solidnością oraz wysoką jakością prowadzonych zajęć. Ma ogromną wiedzę i potrafi ją przekazać w sposób prosty i zrozumiały dla ucznia. Program jego nauczania jest zróżnicowany do obszarów w których uczeń chce osiągnąć wyższy poziom. Ponadto zajęcia były przygotowywane i przeprowadzane w sposób ciekawy i efektywny z użyciem nowoczesnych materiałów dydaktycznych, a do tego w miłej atmosferze. Z przyjemnością będziemy kontynuować z nim naukę i polecamy go wszystkim którzy potrzebują profesjonalnego, rzetelnego, zaangażowanego z miłą aparycją nauczyciela języka angielskiego. Kamińscy
Aleksandra Argier
Aleksandra Argier
2022-07-07
Syn bardzo zadowolony z lekcji z panem Bartłomiejem. Angielski zdał najlepie z wszystkich przedmiotów... Polecam
Filip A
Filip A
2022-05-26
Bardzo dobry nauczyciel .Wiele się nauczyłem i polecam