Stopniowanie przymiotników angielski

Stopniowanie to proces, który pozwala na wyrażenie różnicy w intensywności przymiotnika. Dzięki temu możemy opisywać przedmioty, osoby czy zjawiska na różne sposoby, w zależności od ich cech i właściwości.

W języku angielskim istnieją trzy stopnie przymiotników: stopień równy, stopień wyższy (comparative) oraz stopień najwyższy (superlative).

Stopień równy (positive degree)

Stopień równy używamy, gdy nie porównujemy jednej cechy z inną. Przymiotnik jest wtedy używany w swojej podstawowej formie.

Przykłady:

He is tall. (On jest wysoki.)

The book is interesting. (Ta książka jest interesująca.)

Stopień wyższy (comparative degree)

Stopień wyższy stosujemy, gdy porównujemy dwie lub więcej cech przedmiotów. W zależności od liczby sylab przymiotnika, używamy różnych form, natomiast kluczowe dla porównań jest użycie słowa “than”, które znaczy niż/od.

Przymiotniki krótkie, czyli jedna sylaba

Dodajemy końcówkę “-er” na końcu przymiotnika.

Przykłady:

She is taller than her sister. (Ona jest wyższa od swojej siostry.)

This car is faster than the previous one. (Ten samochód jest szybszy od poprzedniego.)

W przypadku przymiotników kończących się na “y”, “y” zamienia się na “i”. co tworzy końcówkę “ier”, np. happier.

Przymiotniki długie, więcej niż jedna sylaba

Dodajemy słowo “more” przed przymiotnikiem.

Przykłady:

The concert was more entertaining than I expected. (Koncert był bardziej interesujący, niż się spodziewałem.)

This movie is more exciting than the one we watched last night. (Ten film jest bardziej ekscytujący niż ten, który oglądaliśmy wczoraj wieczorem.)

Stopień najwyższy (superlative degree)

Stopnia najwyższego używamy, gdy porównujemy jeden przedmiot lub osobę z grupą innych. Podobnie jak w przypadku stopnia wyższego, formy przymiotników zależą od ich długości.

Przymiotniki krótkie

Dodajemy końcówkę “-est” na końcu przymiotnika oraz przedimek określony „the” przed przymiotnikiem

Przykłady:

She is the tallest girl in the class. (Ona jest najwyższą dziewczyną w klasie.)

This is the smallest house I have ever seen. (To jest najmniejszy dom, jaki kiedykolwiek widziałem.)

W przypadku przymiotników kończących się na “y”, “y” zamienia się na “i”. co tworzy końcówkę “iest”

np. the happiest.

Przymiotniki długie

Dodajemy słowo “the most” przed przymiotnikiem

Przykłady:

That was the most beautiful sunset I’ve ever witnessed. (To był najpiękniejszy zachód słońca, jaki kiedykolwiek widziałem.)

She is the most intelligent person in the room. (Ona jest najinteligentniejszą osobą w pokoju.)

Wyjątki w stopniowaniu przymiotników:

good – better – the best

bad – worse -the worst

far – farther/further – farthest/furthest

Zadanie do pobrania