“Be going to” – co to

W języku angielskim istnieje wiele sposobów wyrażenia przyszłych intencji. Jednym z najczęściej używanych jest konstrukcja “be going to”.

“Be going to” jest wykorzystywane do wyrażania przyszłych planów, zamiarów i intencji. Często używamy jej, gdy mamy już ustalone plany i jesteśmy pewni ich wykonania.

Be going to – gramatyka

Konstrukcję “be going to” tworzymy za pomocą odpowiedniej formy czasownika “to be” (am/is/are) oraz bezokolicznika czasownika głównego.

Przykłady:

I am going to visit my grandparents tomorrow. (Zamierzam odwiedzić moich dziadków jutro.)

She is going to start a new job next month. (Ona zamierza zacząć nową pracę w przyszłym miesiącu.)

Be going to – użycie

Ważne jest, aby pamiętać, że konstrukcja “be going to” dotyczy przyszłych planów, które są już ustalone lub które widzimy jako pewne na podstawie obecnej sytuacji. Może być używana zarówno w odniesieniu do bliskiej przyszłości, jak i dalszych okresów czasu.

Przykłady:

They are going to buy a new car next year. (Oni zamierzają kupić nowy samochód w przyszłym roku.)

We are going to have dinner at a fancy restaurant tonight. (Zamierzamy zjeść kolację w eleganckiej restauracji dziś wieczorem.)

The company is going to launch a new product in the market. (Firma zamierza wprowadzić nowy produkt na rynek.)

Konstrukcję “be going to” możemy również używać do wyrażania przewidywań na podstawie naszych obserwacji lub innych dowodów. W takim przypadku, intencje nie są tak jednoznacznie ustalone, ale wydają się nam prawdopodobne.

Przykład:

Look at those dark clouds! It’s going to rain. (Popatrz na te ciemne chmury! Będzie padać.)

Warto również zauważyć, że w zdaniach przeczących używamy formy przeczącej czasownika “to be” oraz “going to”.

Przykład:

They are not going to attend the party. (Oni nie zamierzają uczestniczyć w przyjęciu.)

Ważne jest, aby odróżnić “be going to” od innego sposobu wyrażania przyszłości, czyli “will”. “Be going to” jest bardziej odpowiednie, gdy mamy konkretne plany lub intencje, podczas gdy “will” jest bardziej ogólne, elastyczne i spontaniczne.