Co trzeba umieć na maturę podstawową 2024 z języka angielskiego?

 

 

 

Tutaj znajdziesz WSZYSTKIE egzaminy z ubiegłych lat do pobrania.

 

ZACZYNAJMY! 

Co trzeba umieć na maturę podstawową 2024 z języka angielskiego? Zakres materiału. 

W wytycznych CKE dotyczących matury podstawowej, które znajdziemy tutaj znalazły się następujące informacje, z którymi możecie zapoznać się poniżej.  Udanej lektury!

 

Co trzeba umieć na maturę podstawową. Wymagania jeśli chodzi o CZASOWNIKI

 

1. Bezokolicznik i formy osobowe,

to cook, cooks

Jest to informacja istotna w przypadku używania czasu present simple. Tam korzystamy właśnie z bezokolicznika oraz dla osób “he“, “she“,”it” dodajemy “-s” na końcu czasownika. To “-s” w przypadku pytań i przeczeń modyfikuje nam “do” i zmienia je w “does“.

2. Czasowniki posiłkowe,

be, do, have.

Są to słowa kłopotliwe na początku nauki, gdyż same w sobie nie niosą żadnego znaczenia. Pozwalają natomiast mówiącemu przekazać informację dotyczącą w jaki sposób należy daną myśl interpretować. Podajmy kilka przykładów, aby lepiej to zobrazować:

What do you do in the evenings? ->

Zaznaczone do to właśnie czasownik posiłkowy. Przekazuje tylko informacje dotyczącą tego, że dane zdanie jest w czasie present simple, więc interpretujemy je jako coś co robimy “ogólnie, generalnie, regularnie”.

What did you do yesterday?->

Zaznaczone did też jest czasownikiem posiłkowym i przekazuje rozmówcy, że chodzi o interpretację zdania w czasie past simple, czyli coś co robiliśmy w przeszłości, co nie ma wpływu na teraźniejszość i w kontraście do past continuous, sugeruje że czynność nie trwała przez dłuższy okres czasu.

Wszystko co musisz wiedzieć o czasownikach posiłkowych, znajdziesz tutaj.

 

 

3. Czasowniki modalne i półmodalne:

can

Can you help him? I can speak German. I can’t run. I can’t see you.

could

Could you run more quickly? I couldn’t help my mom with the dinner.

may

May I speak to John? It may be too late to go to the cinema.

might

They might be a little late.
Don’t touch it! You might break it.

must

I must run 10km today. You mustn’t smoke inside of the classroom. It must be Bob.

should

You shouldn’t drive a car quickly. Where should I go? We should finish the project this week.

• ought to

I ought to be home by 10 p.m.

will

I’ll clean up later. The plane will be late.

• shall

Shall we go to the seaside this weekend? Shall I help you? What shall we do?

• would 

It would be a good idea. Would you like some tea? I wouldn’t like to be in his place

• need; need to

You needn’t worry about it. You don’t need to go there.

• used to

We used to go to the seaside every weekend when I was a child. 

 

Czasowniki modalne charakteryzują się tym, że bezpośrednio po nich czasownik nie przyjmuje ani formy z “to” ani formy z “ing”. Aby to lepiej zobrazować, proszę spojrzeć na następujące przykłady.

I want to eat dinner. I hate swimming. I can dance.

 

4. Konstrukcje czasownikowe:

• going to

It’s going to rain.
What are you going to do about it?

• be able to

Will you be able to do it tomorrow?

• would like to

What would you like to order

5. Czasowniki regularne i nieregularne:

play – played – played

go – went – gone

Jeśli chodzi o tabelę czasówników, to można się z nią zapoznać tutaj. Wyszczególnia ona również poziom zaawansowania dla każdego z czasowników. Warto zauważyć, że matura podstawowa sprawdza wiedzę na poziomie B1.

Wszystko co musisz wiedzieć o czasownikach regularnych i nieregularnych znajdziesz tutaj

6. Imiesłów czynny i bierny, np. speaking, spoken

Jest to dużo cięższe zagadnienie w teorii niż w praktyce. Chodzi o następującą sytuację.

The man writing on the board is our teacher -> Imiesłów czynny.

The word written on the board is “silence”-> Imiesłów bierny.

Mężczyzna piszący, słowo napisane.

 

Wszystko co musisz wiedzieć o imiesłowach czynnych i biernych znajdziesz tutaj.

 

7. Czasowniki złożone (phrasal verbs)

get off, break up, look after, look for

Jest to jedno z trudniejszych zagadanień, które wymaga sporo czasu, aby się ich wszystkich nauczyć. Dzieje się tak, gdyż nie ma w nich żadnej logiki.  Taką krótką listę można zobaczyć tutaj.

Wszystko co musisz wiedzieć o czasownikach złożonych znajdziesz tutaj.

Jakie czasy należy umieć na maturę podstawową 2024? Zakres materiału.

 

• Czas Present Simple

She rarely goes to sleep late. The airplane leaves the airport at six.

 

• Czas Present Continuous

She is playing football in the garden at the moment. We are going to the theatre on Friday.

 

• Czas Present Perfect

I’ve just seen my girlfriend. She hasn’t talked with me since May.

 

• Czas Present Perfect Continuous

We have been waiting here for ages!   How long have you been living in this area? Have you been crying?

 

• Czas Past Simple

Columbus discovered America in 1492. I talked with him three days ago. We were a little worried about you. 

 

• Czas Past Continuous

We were playing football at ten o’clock last night.

 

• Czas Past Perfect

The train had left before we reached the station. I felt I had been there before.

 

• Czas Future Simple

I will visit you tomorrow. I think that he will win the match on Saturday.

 

• Future Continuous

I’ll be working at five.

 

 

Co trzeba umieć na maturę podstawową.  Wymagania jeśli chodzi o SKŁADNIĘ

 

1. Zdania oznajmujące
− twierdzące

I’m seventeen years old. There’s too little time. I have been here before. I’m going to learn Japanese.
− przeczące

I don’t know the answer to this question. I haven’t seen you for ages. There is no food in the fridge. I can’t do anything about it. 

2. Zdania pytające

How old are you? Where are you going? Who is this cake for? How long does it take to get to the airport? When did the match start?

Do you have to do any housework today? What is your room like? What happened? Who invited you to the party?

3. Zdania rozkazujące

Put the kettle on. Don’t tell me what to do. Let’s go there together.

4. Zdania wykrzyknikowe

How nice of you! What wonderful scenery!

5. Zdania z podmiotem “it”

It snowed heavily yesterday. It’s half past two. 

6. Zdania z podmiotem “there”

There is a new cinema in King Street. There was sun in the sky. There will be thirty people at the concert.

7. Zdania z dwoma dopełnieniami

Two days ago I bought my grandpa a nice gift. My boyfriend brought me wonderful flowers.

8. Zdania w stronie biernej

 My bag was stolen last weekend. The building was destroyed by the storm.

9. Pytania typu question tags

He’s English, isn’t he? Give me the book, will you?

i dopowiedzenia

So do I.

Nor/Neither do I

10. Pytania pośrednie

Can you tell me what time it is? Could you tell me where I should turn? I don’t know where everybody is.

11. Mowa zależna

My mum said she was tired. The teacher told me to answer the question. The neighbour asked me not to play music too loudly. A doctor wanted to know what was wrong. I wanted to know when the bus would come.

I asked mum how many cakes she had bought for the party. The security guard accused me of shoplifting.

11. Zdania współrzędnie złożone

My brother was playing basketball and I was watching TV.

12. Zdania podrzędnie złożone

– przydawkowe, The woman who lives next door is a famous singer.

• okolicznikowe

– celu, np. I went there to give him this letter.

– czasu, np. The phone rang when we were dancing.

– miejsca, np. She was standing where I had left him.

– przyczyny, np. She is sad because she didn’t win the prize.

– skutku, np. I was disappointed so I went straight to the kitchen.

– warunku (typu 0, I), When it is cold, we drink more hot things. If we lose the game, we will have to cancel the party.

13. Konstrukcje bezokolicznikowe i gerundialne

I’m very sad to see you. I like walking but my friends prefer running. I’m bad at swimming.

 

Wszystko co musisz wiedzieć o konstrukcjach bezokolicznikowych i gerundialnych znajdziesz tutaj.

 

14. Zdania warunkowe (typu 0, I, II, III)

If you enter the room, an alarm goes off.
If it rains tomorrow, we will stay at home.
If he changed his ways, he’d have more friends.

If I had known about your victory, I would have called to congratulate you.

15. Zdania wyrażające życzenie lub preferencje

• wish

I wish you were here.
• it’s time

It’s (high) time he found a job.
• had better

You’d better (not) come tomorrow.
• would rather

I would rather (not) go there.

16. Konstrukcja have/get something done

He had his room painted yesterday. I must get it done tomorrow.

Co trzeba umieć na maturę podstawową. Zakres materiału – RZECZOWNIKI

1. Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne

a horse, pasta, information, money, news

 

Wszystko co musisz wiedzieć o rzeczownikach policzalnych i niepoliczalnych znajdziesz tutaj.

2. Liczba mnoga regularna i nieregularna

a elephant – elephants, a man – men

3. Forma dzierżawcza

the doctor’s office, the colour of her nails

4. Rzeczowniki złożone

a washing machine, headache, brother-in-law

Co trzeba umieć na maturę podstawową. Wymagania jeśli chodzi o PRZYMIOTNIKI

1. Stopniowanie regularne i nieregularne używane do porównań w stopniu równym, wyższym i najwyższym

big – bigger – the biggest

expensive – more expensive – the most expensive

good – better – the best

She is as tall as her father.

 

Wszystko co musisz wiedzieć o stopniowaniu przymiotników znajdziesz tutaj.

2. Użycie so, such, how i what z przymiotnikami

She is such a nice girl. He is such a rich man. What a nice girl! What a rich man!

She is so nice. He is so rich. How nice! How rich!

 

Wszystko co musisz wiedzieć o użyciu so, such, how i what znajdziesz tutaj.

3. Przymiotniki dzierżawcze

my, his, our

Co trzeba umieć na maturę podstawową. Zakres materiału – PRZYSŁÓWKI

1. Stopniowanie regularne i nieregularne

elegantly – more elegantly – the most elegantly,

badly – worse – the worst

2. Przysłówki too i enough

(not) sweet enough, too large, hot enough, too expensive

 

Wszystko co musisz wiedzieć o użyciu “too i enough” znajdziesz tutaj.

3. Miejsce przysłówka w zdaniu

She often goes to the theatre. We are always late. Do it more slowly!

Co trzeba umieć na maturę podstawową. Wymagania jeśli chodzi o PRZEDIMKI

1. Przedimek nieokreślony

a dog, an egg

2. Przedimek określony

the moon, the UK

3. Przedimek zerowy

breakfast

Co trzeba umieć na maturę podstawową – ZAIMKI

1. Zaimki osobowe w formie podmiotu

I, we i w formie dopełnienia, np. me, them

2. Zaimki dzierżawcze

mine, his, hers, yours, ours

3. Zaimki zwrotne

myself, yourself, ourselves, himself

4. Zaimki wskazujące

this, that, these, those

5. Zaimki pytające

who, what, which

6. Zaimki względne

who, which, that

7. Zaimki nieokreślone

some, any, much, many, no, (a) few, (a) little, other, another, somebody, anything

8. Zaimek bezosobowy

you

9. Zaimki one / ones

I will take the green one / ones.

Co trzeba umieć na maturę podstawową. Zakres materiału – PRZYIMKI

 

1. Przyimki określające miejsce, kierunek, odległość

in London, to school

2. Przyimki określające czas

on Monday, in July, at night

 

Wszystko co musisz wiedzieć o Przyimkach określających czas znajdziesz tutaj.

3. Przyimki sposobu

by bus, with a pen

4. Przyimki po niektórych czasownikach i przymiotnikach

think of, interested in

 

Co trzeba umieć na maturę podstawową – SPÓJNIKI

and, or, because, if, while, before, so

Co trzeba umieć na maturę podstawową – LICZEBNIKI

1. Liczebniki główne

two, a hundred

2. Liczebniki porządkowe

the second, the twenty-fourth

Co trzeba umieć na maturę podstawową. Wymagania jeśli chodzi o SŁOWNICTWO

W wytycznych do matury podstawowej 2024 znalazły się następujące informacje dotyczące zakresu słownictwa oraz tematów, z których wiedza jest sprawdzana:

1) człowiek (np. dane personalne, wygląd zewnętrzny, cechy charakteru, rzeczy

osobiste, uczucia i emocje, umiejętności i zainteresowania);

2) miejsce zamieszkania (np. dom i jego okolica, pomieszczenia i wyposażenie domu,

prace domowe);

3) edukacja (np. szkoła i jej pomieszczenia, przedmioty nauczania, uczenie się, przybory

szkolne, życie szkoły, zajęcia pozalekcyjne);

4) praca (np. popularne zawody i związane z nimi czynności i obowiązki, miejsce pracy);

5) życie prywatne (np. rodzina, znajomi i przyjaciele, czynności życia codziennego,

określanie czasu, formy spędzania czasu wolnego, święta i uroczystości, problemy);

6) żywienie (np. artykuły spożywcze, posiłki i ich przygotowywanie, lokale

gastronomiczne);

7) zakupy i usługi (np. rodzaje sklepów, towary i ich cechy, sprzedawanie i kupowanie,

wymiana i zwrot towaru, promocje, korzystanie z usług);

8) podróżowanie i turystyka (np. środki transportu i korzystanie z nich, orientacja

w terenie, baza noclegowa, wycieczki, zwiedzanie);

9) kultura (np. uczestnictwo w kulturze, tradycje i zwyczaje, media);

10) sport (np. dyscypliny sportu, sprzęt sportowy, obiekty sportowe, imprezy sportowe,

uprawianie sportu);

11) zdrowie (np. tryb życia, samopoczucie, choroby, ich objawy i leczenie);

12) nauka i technika (np. wynalazki, korzystanie z podstawowych urządzeń technicznych

i technologii informacyjno-komunikacyjnych);

13) świat przyrody (np. pogoda, pory roku, rośliny i zwierzęta, krajobraz, ochrona

środowiska naturalnego).

 

Opinie kursantów

Agata Witanowska
Agata Witanowska
2023-06-06
Polecam wszystkim zajęcia przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty prowadzone przez Pana Bartka. Lekcje są perfekcyjnie przygotowane i odbywają się w bardzo miłej atmosferze. Pan Bartek z ogromną cierpliwością tłumaczy wszystkie zagadnienia. Syn napisał egzamin znacznie powyżej naszych oczekiwań z początku roku szkolnego. W mojej opinii rewelacja!
Agnieszka Stankiewicz
Agnieszka Stankiewicz
2022-08-13
Pan Bartłomiej jest najlepszym nauczycielem języka angielskiego jakiego można sobie wyobrazić. Lekcje prowadzone są rewelacyjnie. Zawsze na czas, solidny, bardzo dobrze przygotowany do zajęć. Fajne poczucie humoru, luz i pozytywna energia a jednocześnie wymagający, konsekwentny i baaardzo cierpliwy. Lekcje są ciekawe, cały czas coś się na nich dzieje. Postępy w języku nieporównywalnie lepsze niż w nauczaniu w szkole. Polecam z całego serca.
Alicja Kowalska
Alicja Kowalska
2022-07-09
Bardzo dobry nauczyciel. Przygotował córkę do egzaminu 8 klasisty, który to egzamin z j. angielskiego poszedł jej najlepiej. Potrafi nauczyć, zmotywować i egzekwować wiedzę. Córka lubiła te lekcje, pracowała nad zadaniami z przyjemnością. Mam nadzieję ,że będziemy kontynuowali naukę z tą szkołą dalej.
Dominika Pawluk
Dominika Pawluk
2022-07-08
Mój syn, Jasiek (13 lat) uczy się z panem Bartkiem już drugi rok. Poza miłą atmosferą zajęć, najbardziej docenia to, że dzięki tym lekcjom przełamał barierę mówienia. Zajęcia są angażujące, dobrze zaplanowane i dopasowane do potrzeb. W przyszłym roku egzamin ósmoklasisty, ale myślę, że stresu nie będzie, ponieważ już teraz próbne zdawał na ponad 90%. Polecamy bardzo mocno zajęcia z Angielskim Ninja! Dominika i Jasiek.
Kami Polska
Kami Polska
2022-07-07
Pan Bartłomiej w nauczaniu języka angielskiego wykazał się solidnością oraz wysoką jakością prowadzonych zajęć. Ma ogromną wiedzę i potrafi ją przekazać w sposób prosty i zrozumiały dla ucznia. Program jego nauczania jest zróżnicowany do obszarów w których uczeń chce osiągnąć wyższy poziom. Ponadto zajęcia były przygotowywane i przeprowadzane w sposób ciekawy i efektywny z użyciem nowoczesnych materiałów dydaktycznych, a do tego w miłej atmosferze. Z przyjemnością będziemy kontynuować z nim naukę i polecamy go wszystkim którzy potrzebują profesjonalnego, rzetelnego, zaangażowanego z miłą aparycją nauczyciela języka angielskiego. Kamińscy
Aleksandra Argier
Aleksandra Argier
2022-07-07
Syn bardzo zadowolony z lekcji z panem Bartłomiejem. Angielski zdał najlepie z wszystkich przedmiotów... Polecam
Filip A
Filip A
2022-05-26
Bardzo dobry nauczyciel .Wiele się nauczyłem i polecam